ECORailS
 
 
ECORailS Sammanfattning

Ett EU-projekt för en mer effektiv energianvändning inom den regionala tågtrafiken

Regional persontågstrafik har vid jämförelse med andra transportslag en naturlig fördel när det gäller energieffektivitet och miljöpåverkan. Tågtrafiken har dock en outnyttjad potential som mot bakgrund av ökande energipriser och växande miljöproblem bör kunna nyttjas i större utsträckning än idag.

Projektet ECORailS handlar om att åstadkomma en mer effektiv energianvändning och ytterligare reducera järnvägens miljöpåverkan. Projektets huvudmålgrupp är de regionala trafikhuvudmännen, vilka har en nyckelroll när det gäller utveckling av trafikens kvalitet och miljöprestanda. Upphandlingsprocessen (såväl konkurrensutsatt som direktupphandling) och avtalsutformning är betydelsefulla instrument som kan nyttjas för att nå en mer effektiv energianvändning och ökad miljöprestanda inom regional persontågstrafik. ECORailS kommer därför att ta fram riktlinjer i form av en handbok (ECORailS Guidelines) som stöd för trafikhuvudmännen i arbetet med att inkludera miljökriterier vid upphandling av regional tågtrafik. ECORailS syfte är att energianvändningen för Europas regionala persontågtrafik därmed ska reduceras med 15 % till år 2020.

Projektperiod: maj 2009 - juni 2011.

Användbara och lagmässigt kompatibla riktlinjer för trafikhuvudmännen

Projektets huvudsakliga syfte är att utforma gemensamma riktlinjer i en handbok (ECORailS Guidelines) som möjliggör för trafikhuvudmän att sätta upp realistiska miljömål vid upphandling av regional tågtrafik eller fordon, med fokus på energieffektivitet. Riktlinjerna, som stegvis beskriver processen hur miljökriterier och energieffektivitet kan inkluderas i avtal och upphandling av tågtrafik och fordon, kommer att fungera som stöd för beslutsfattare hos trafikhuvudmän runt om i Europa.

För maximal användbarhet ska de riktlinjer som presenteras i projektet överensstämma med praxis inom europeisk upphandlingslagstiftning och visa hur avtalstexter, som överensstämmer med europeisk lagstiftning, kan utformas. Riktlinjerna kommer att vara i enlighet med samtliga förekommande upphandlingsförfaranden för trafik och fordon samt inkludera kriterier för hur energikonsumtion kan utvärderas. En teknisk förteckning med detaljerad information om särskilt lovande spjutspetsteknologier och operativa åtgärder kommer också att tillhandahållas.

Demonstrationsförsök i fyra länder

Ett utkast av en handbok innehållande ECORailS riktlinjer kommer att testas vid fyra demonstrationsområden; Köpenhamn/Öresundsregionen i Danmark, Berlin- Brandenburg i Tyskland, Timisoara i Rumänien och Lombardiet i Italien. Trafikhuvudmännen från de berörda regionerna är även partners i projektet. För att garantera dess praktiska användbarhet i trafikhuvudmännens dagliga arbete, kommer erfarenheter från dessa tester att vara en viktig beståndsdel i den slutliga versionen av riktlinjerna. I testerna kommer såväl elektrifierad som dieseldriven tågtrafik att ingå.

ECORailS- Demonstrationsområden:

 • Berlin-Brandenburg (Tyskland):
  Urban trafikmiljö med förbindelser av såväl förorts- som landsbygdskaraktär.
 • Lombardiet (Italien):
  Trafikmiljö med en blandning av förorts- och landsbygdskaraktär.
 • Köpenhamn/Öresund (Danmark):
  Gränsöverskridande trafik av stor europeisk betydelse.
 • Timisoara (Rumänien):
  Regional trafik i ett av EU:s nya medlemsländer och en del av den fjärde paneuropeiska transportkorridoren. Trafikområdet inkluderar såväl större som mindre städer och landsbygdsområden.

Standards avseende energieffektivitet för ett hållbart Europa

ECORailS bidrar till implementeringen av Europeiska hållbarhetspolicys, normer och program och då i syn- nerhet Lissabonstrategin. Projektet underlättar fastställande av energieffektivitetsstandards för en växande europeisk järnvägsmarknad.

Synergieffekter

Utöver de forskningsaktiviteter som sker inom projektet ECORailS, kommer resultat från tidigare och pågående teknikprojekt såsom EVENT, PROSPER och Railenergy att användas och spridas för att därmed ytterligare stärka kunskapsspridningen gentemot de europeiska trafikhuvudmännen.

ECORailS samverkar med berörda intressegrupper som trafikhuvudmän, tågoperatörer och fordonstillverkare. För att ta hänsyn till de olika intressenternas önskemål och krav kommer konsortiet att arrangera ett flertal seminarier där berörda intressenter har möjlighet att ge återkoppling och bidra med synpunkter.

Specifikt syfte för ECORailS

Kvantitativa mål: att reducera energiförbrukning och emissioner (CO2) med:

 • 5 % i jämförelse med nuvarande avtal
 • 10 % i jämförelse med den idag använda fordonsflottan
 • På lång sikt: 15 % förbättring av energieffektiviteten för regional tågtrafik som helhet

Photo: Ante Klečina
MEMBER LOGIN
Username:
Password: